fbpx

מה אני יכול לעשות?

לרחם זה ערך יהודי!


בשולחן ערוך נפסק שגם אם לא פגעת בעצמך בבעל חיים, יש לך אחריות למנוע ממנו צער: “אסור מן התורה לצער כל בעל חי, ואדרבא חייב להציל כל בעל חי מצער, אפילו של הפקר ואפילו של נכרי…” (קצ”א הלכות איסור צעב”ח, א’)

 

המצווה להימנע מצער בעלי חיים זכתה להתייחסויות רבות בספרות ההלכתית. דוגמה אחת מני רבות מצויה בדברי הגר”י זילברשטיין: “אדם הרואה בעל חיים מתייסר, מסתבר שחייב לחלץ אותו מצרתו, כשם שחייבים לפרוק משא מעל גבי בהמה כדי למנוע ממנה צער המשא, כך מסתבר שחייבים לעזור לבעל חיים למנוע ממנו כל צער אחר מיותר…” (הגר”י זילברשטיין, קונטרס הלכות שכנים, תשובה ל”ח)

 

כלומר, חובה עלינו למנוע צער בעלי חיים. קל וחומר, כאשר אנו לוקחים חלק בכך. כצרכנים של התעשייה המודרנית אנו תומכים לעתים באכזריות שהיינו מתנגדים לה נחרצות, אם הייתה מתרחשת לנגד עינינו. אך כצרכנים יש לנו גם כוח להשפיע ולמנוע צער בעלי חיים הנגרם אפילו בסין או בקנדה במסגרת תעשיות אכזריות ועוד יותר מכך כשמדובר בתעשיה ישראלית. 

Comments are closed.